IT · SQL Server

Khôi phục password của sa trong SQL Server

Trong trường hợp, chúng ta cài một application demo nào đó, và cái app ấy tự động cài SQL Server + tạo instance + tạo DB + đổ dữ liệu.

Khi cài xong, chúng ta chỉ sử dụng và xem dữ liệu qua chính cái app ấy, chứ không thể truy cập vào DB thông qua SQL Server Management Studio (cho dù chúng ta cố truy cập qua tài khoản Win cũng ko được)

Để có thể truy cập DB của app đó qua SQL Server Management Studio, mà không ảnh hưởng đến app đó, thì ta làm như sau.

Step 1:  Vào SQL Server Configuration Manager

Step 2: Stop  SQL Services

Step 3: Thêm [-m] vào Startup Parameters, như hình sau:

Đối với SQL Server 2005 à SQL Server 2008 R2:

01.PNG

Đối với SQL Server 2012

2.PNG

Step 3: Start SQL Service

Step 4: Chạy cmd (Run as Administrator)

Step 5:  Gõ lệnh sau:

sqlcmd –E –S [server\instance]

4.PNG

Để biết chính xác sqlserver đang chạy trên server và instance nào, thì ta vào cmd gõ lệnh sau:

SQLCMD -L

Step 6: tiếp tục gõ lệnh sau:

1/ EXEC sp_addsrvrolemember 'DOMAIN\Username','sysadmin';
2/ GO

5.PNG

Step 7:  Quay trở lại SQL Server Configuration Manager à Stop SQL Server Service

Step 8: Bỏ [-m] , mà ta đã thêm ở bước 3

6.PNG

Step 9: Start SQL Service lên

  • Đến bước này là chúng ta có thể vào SQL Server Management Studio bằng quyền Win , lúc đó chúng ta có thể khôi phục password của SA hoặc thêm user login

Lưu ý:Nếu tại step 5, khi chúng ta dùng lệnh sqlcmd –E –S [server\instance] mà nó thông báo lỗi là :

Login failed for user ‘DOMAIN\Administrator’. Reason: Server is in single user mode. Only one administrator can connect at this time.

Thì chúng ta xử lý như sau:

Step 5.1: Vào lại SQL Server Configuration Manager -> stop SQL Service

Step 5.2: Start à Run à gõ

services.msc

Step 5.3: Tìm SQL Service Instance à Properties à Copy Service Name7.PNG

Step 5.4:  gõ lệnh

net start [service name] /m”SQLCMD”

8.PNG

  • Tới bước này , chúng ta làm tiếp các Step 6.

Source:

http://www.wikihow.com/Reset-SA-Password-in-Sql-Server

http://sigkillit.com/2013/01/02/recover-sa-password-on-microsoft-sql-server/

https://community.spiceworks.com/how_to/22044-recover-sa-password-on-microsoft-sql-server

http://www.wikihow.com/Reset-SA-Password-in-Sql-Server

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s